Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tổ chức – Hành chính

 1. Công tác tổ chức cán bộ

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức của nhà trường phù hợp với các quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của nhà trường. Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức.

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về quản lý vị trí việc làm, xây dựng đề án vị trí việc làm và công tác bổ nhiệm, luân chuyển, hợp đồng lao động với viên chức của nhà trường

–  Phối hợp với các đơn vị trong công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức nhà trường. 

– Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, xét duyệt nâng bậc lương của nhà trường.

– Thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức theo quy định của pháp luật. Chủ trì phổ biến các chế độ chính sách mới cho viên chức.

– Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong Trường về công tác tổ chức nhân sự; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách của người lao động trong Trường.

– Lập và quản lý hồ sơ viên chức, chủ trì công tác đánh giá viên chức hàng năm. 

2. Công tác hành chính văn phòng

– Tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc ban hành các quy chế, quy định phù hợp với các quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của trường và phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

– Quản lý, sử dụng con dấu, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của Nhà nước.

– Chịu trách nhiệm về thể thức, tính pháp lý của các văn bản do Hiệu trưởng ban hành.

– Phối hợp với các đơn vị trong trường theo dõi, đôn đốc thực hiện quy chế làm việc và các chủ trương, kế hoạch công tác của Hiệu trưởng.

– Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác với nhà trường.

– Thực hiện công tác khánh tiết cho các cuộc họp, hội nghị, lễ do nhà trường tổ chức.

– Quản lý, sử dụng các phòng họp, phòng khách của nhà trường. Phục vụ ăn, nghỉ cho các giảng viên đến thỉnh giảng tại trường.

– Quản lý, điều hành xe đưa đón phục vụ các chuyến đi công tác của nhà trường, đưa đón giảng viên các trường liên kết đến thỉnh giảng tại trường theo quy định của Nhà nước và của trường.

– Chịu trách nhiệm về việc vệ sinh lớp học, khuôn viên trường.  

– Thực hiện các công tác khác có liên quan do Ban giám hiệu phân công.