Đội ngũ viên chức

Lãnh đạo phòng

Phó Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Yên Chi

Email: ntychi@ctuet.edu.vn


TS.LeAnhXuan

Trưởng phòng

TS. Lê Anh Xuân

Email: laxuan@ctuet.edu.vn


ThS.NguyenThiKimXuan

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thị Kim Xuân

Email: ntkxuan@ctuet.edu.vn


ThS.NguyenHoangVien

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Hoàng Viện

Email: nhvien@ctuet.edu.vn


doingu-phongTCHC

Nhóm chuyên viên, nhân viên

Chuyên viên Phan Ngọc Uyển
Email: pnuyen@ctuet.edu.vn

Chuyên viên Võ Thị Ý Thư
Email: vtythu@ctuet.edu.vn

Chuyên viên kiêm nhiệm giảng viên Lý Thị Tú Uyên
Email: lttuyen@ctuet.edu.vn

Chuyên viên kiêm nhiệm giảng viên Nguyễn Anh Tuấn
Email: natuan@ctuet.edu.vn

Nhân viên Nguyễn Thị Mỹ Phương
Email: ntmphuong@ctuet.edu.vn