Văn bản địa phương

Văn bản
Số hiệu Ngày phát hành Nội dung trích yếu
01/2022/QĐ-UBND 11/01/2022 Về việc quản lý viên chức
1515/SNV-CCVC 09/6/2020 Về tiếp nhận, chuyển công tác đối với viên chức sự nghiệp
2228/SNV-CCVC 06/11/2018 Về việc triển khai thực hiện thông tư sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ
16/2018/QĐ-UBND 08/8/2018 Về công tác thi đua, khen thưởng
80/SNV-CCVTLT 13/01/2017 Về việc hướng dẫn phương pháp lập hồ sơ công việc, Danh mục thành phần các văn bản, tài liệu quy định đính kèm trong hồ sơ chuyên môn của chuyên viên trong quá trình lập hồ sơ công việc
27/2016/QĐ-UBND 23/9/2016 Ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức (hết hiệu lực)
13/2015/QĐ-UBND 10/3/2015 Quy định thực hiện Chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015 – 2020 (hết hiệu lực)