Văn bản Trung ương

Văn bản
Số hiệu Ngày phát hành Nội dung trích yếu
LUẬT
52/2019/QH14 25/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
45/2019/QH14 20/11/2019 Bộ Luật Lao động
43/2019/QH14 14/6/2019 Luật Giáo dục
34/2018/QH14 19/11/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục Đại học năm 2018
39/2013/QH13 16/11/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
58/2010/QH12 15/11/2010 Luật Viên chức
15/2003/QH11 26/11/2003 Luật Thi đua khen thưởng
NGHỊ ĐỊNH
111/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
77/2021/NĐ-CP 01/8/2021 Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
60/2021/NĐ-CP 21/6/2021 Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
136/2020/NĐ-CP 24/11/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Quy định về tuổi nghỉ hưu
130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
115/2020/NĐ-CP 25/9/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
112/2020/NĐ-CP 18/9/2020 Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
106/2020/NĐ-CP 18/9/2020 Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
90/2020/NĐ-CP 13/8/2020 Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 
84/2020/NĐ-CP 17/7/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
30/2020/NĐ-CP 05/3/2020 Về công tác văn thư
26/2020/NĐ-CP 28/02/2020 Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ bí mật nhà nước
14/2020/NĐ-CP 24/01/2020 Quy định chế độ trợ cấp đối với Nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
99/2019/NĐ-CP 30/12/2019 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
03/NĐHN-BNV 21/5/2019 Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (hết hiệu lực)
38/2019/NĐ-CP 09/5/2019 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
101/2017/NĐ-CP 01/9/2017 Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
91/2017/NĐ-CP 31/7/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
88/2017/NĐ-CP 27/7/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
85/2015/NĐ-CP 01/10/2015 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
56/2015/NĐ-CP 09/6/2015 Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (hết hiệu lực)
16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (hết hiệu lực)
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Thực hiện dân chủ trong hoạt động của CQ hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định về chính sách tinh giản biên chế
141/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật giáo dục đại học
54/2011/NĐ-CP 04/7/2011 Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (hết hiệu lực)
68/2000/NĐ-CP 17/11/2010 Thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (hết hiệu lực)
THÔNG TƯ
31/2021/TT-BGDĐT 10/11/2021 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập
13/2021/TT-BGDĐT 15/4/2021 Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam
45/2020/TT-BGDĐT 11/11/2020 Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho Giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học,
05/2020/TT-BNV 09/11/2020 Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị đinh số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
40/2020/TT-BGDĐT 26/10/2020 Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập
21/2020/TT-BGDĐT 31/7/2020 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng Ngành Giáo dục
20/2020/TT-BGDĐT 27/7/2020 Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở GDĐH 
11/2020/TT-BGDĐH 19/5/2020 Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
02/VBHN-BGDĐT 30/3/2020 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động HĐ Giáo sư Nhà nước, các HĐ Giáo sư ngành, liên ngành và HĐ Giáo sư cơ sở
12/2019/TT-BNV 04/11/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của NĐ 91/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
07/2019/TT-BNV 01/6/2019 Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức
04/2019/TT-BNV 24/5/2019 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Tổ chức chính trị – xã hội và hội
03/2019/TT-BNV 14/5/2019 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
31/2018/TT-BGDĐT 24/12/2018 Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập (hết hiệu lực)
27/2018/TT-BGDĐT 25/10/2018 Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tin liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 (chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy viên trong các cơ sở giáo dục công lập
22/2018/TT-BGDĐT 28/8/2018 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục (hết hiệu lực)
06/2018/TT-BNV 31/5/2018 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp (hết hiệu lực)
12/2018/TT-BGDĐT 16/4/2018 Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (hết hiệu lực)
02/VBHN-BGDĐT 05/4/2018 Ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài
36/2018/TT-BTC 30/3/2018 Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
08/2018/TT-BGDĐT 12/3/2018 Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (hết hiệu lực)
01/2018/TT-BNV 08/01/2018 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
08/2017/TT-BNV 27/10/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017NĐ-CP về Thi đua khen thưởng (hết hiệu lực)
27/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016 Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
01/2016/TT-BNV 13/01/2016 Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của CQ HCNN và đơn vị sự nghiệp công lập
28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 06/11/2015 Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (hết hiệu lực)
04/2015/TT-BNV 31/8/2015 Sửa đổi, bổ sung điều 6 Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
36/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập (hết hiệu lực)
02/VBHN-BGDĐT 24/12/2013 Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục
08/2013/TT-BNV 31/7/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
15/2012/TT-BNV 25/12/2012 Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức (hết hiệu lực)
51/2012/TT-BGDĐT 18/12/2012 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp
68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH 30/12/2011 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (hết hiệu lực)
02/2005/TT-BNV 05/01/2005 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức
QUYẾT ĐỊNH
89/QĐ-TTG 18/01/2019 Quyết định phê duyệt đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030
37/2018/QĐ-TTG 31/8/2018 Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh
01/VBHN-BGDĐT 30/8/2018 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT hợp nhất Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (hết hiệu lực)
163/QĐ-TTG 25/01/2016 Phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025