Văn bản Trường

Văn bản
Số hiệu Ngày phát hành Nội dung trích yếu
70/QĐ-HĐT 14/02/2023 V/v phê duyệt Danh mục vị trí việc làm của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
71/QĐ-HĐT 14/02/2023 V/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

>>> Xem thêm các văn bản Trường đăng tải trên trang Phòng TCHC (cũ)