Văn bản Trường

Văn bản
Số hiệu Ngày phát hành Nội dung trích yếu
Hội đồng Trường
70/QĐ-HĐT 14/02/2023 Quyết định v/v phê duyệt Danh mục vị trí việc làm của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
71/QĐ-HĐT 14/02/2023 Quyết định v/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
20/QĐ-HĐT 21/11/2020 Quyết định v/v ban hành Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
VB Trường
139/HD-ĐHKTCN 20/02/2024 Hướng dẫn về quy hoạch lãnh đạo, quản lý năm 2024
473/HD-ĐHKTCN 06/6/2023 Hướng dẫn về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023
49/QĐ-ĐHKTCN 31/01/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 160/QĐ-ĐHKTCN ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ ban hành Quy định Chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
512/HD-ĐHKTCN 25/5/2022 Hướng dẫn về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022
  4/2022 Sổ tay giảng viên (Đầy đủ), Sổ tay giảng viên (Tóm lược)
160/QĐ-ĐHKTCN 08/3/2022 Quyết định ban hành Quy định Chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
121-HD/ĐUĐHKTCN 25/5/2022 Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ năm 2022
511/QĐ-ĐHKTCN 15/10/2021 Quyết định v/v ban hành Quy định Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức và người lao động của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
427/HD-ĐHKTCN 09/6/2021 Hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, xếp loại thi đua
302/QĐ-ĐHKTCN 30/6/2021 Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thuộc Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
607/QĐ-ĐHKTCN 12/12/2019 Quyết định v/v ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
470/QĐ-ĐHKTCN 09/11/2018 Quyết định ban hành Quy định Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

>>> Xem thêm các văn bản Trường đăng tải trên trang Phòng TCHC (cũ)